Ürün Ara

Arama Sonucu:

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Coşkun Hazır Giyim Anonim Şirketi (“Süvari” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşabilmekte ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktarabilmekteyiz.1. Tanım ve Kısaltmalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.


2. Kişisel Veri’nin Tanımı ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz için yapılacak açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda Süvari olarak, KVKK’ya uygun bir şekilde müşterilerimiz ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. Süvari tarafından işlenen kişisel verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim-soyisim, T.C. kimlik numarası, imza, nüfus cüzdanı fotokopisi üzerinde bulunan bilgiler, vatandaşlık bilgisi, doğum yeri ve tarihi gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Finans Bilgileri: Kredi kartı bilgileri, vergi levhası üzerinde yer alan bilgilerdir.
 • Kılık ve Kıyafet Bilgileri: Müşterilerimizin giyim tarzı ve tercih ettiği kıyafet modellerine ilişkin bilgilerdir.


3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Süvari, Müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli tutması veya izin vermesi,
 • Akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

Süvari söz konusu kişisel verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Süvari olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız sözleşmeler, mağaza ziyaretleri esnasında doldurmuş olduğunuz form ve sözlü izahlar, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşlemekteyiz?

Süvari, müşterilerin ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, cari hesap oluşturulması, muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, ödeme işlemlerinin takip edilmesi ve müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.

Bunların dışında Süvari, müşterilerinin ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Şirket’in Müşterilere ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

 • Müşteri ile sözleşme kurulması, müşteri kaydının oluşturulması ve sözleşmenin ifası, cari hesap sürecinin yürütülmesi,
 • Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması,
 • Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirketimiz tarafından ifa edilen hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Süvari’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Süvari, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.6. Kişisel Verilerinizi 3. Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

Süvari olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurt içinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, bankalar, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere ve grup şirketlere aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız sistemlerin merkez sunucularının yurt dışına taşınması veya yurt dışında bulunması halinde işleme amacının sınırlarını aşmamak kaydıyla verileriniz yurt dışında bulunan sunucularda asgari Türkiye’de sağlamakta olduğumuz veri güvenliğini temin etmek kaydıyla muhafaza edilebilecektir.7. Veri Sahibinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü Nasıldır?

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Süvari bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurt içinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.


ii. Başvuru

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, buradaki başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Süvari kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formu Şirket’in web sitesinde yer almakta olup dilediğiniz her zaman ulaşabilirsiniz.

Süvari’ye yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Süvari olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.


iii. Şikâyet

Süvari’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin Süvari tarafından reddedilmesi, Süvari tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.


iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metin, Süvari veya Şirket olarak tanımlanmış olan Türkiye’de kurulu ve aşağıda detayları verilen Coşkun Hazır Giyim Anonim Şirketi’nin veri sorumlusu olduğu kişisel verilerin müşteri sıfatını haiz ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir.COŞKUN HAZIR GİYİM ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0214042424000430

Adres: Kuruköprü Mahallesi Melekgirmez Sokak No: 3 Seyhan/ADANA

Telefon: +90 850 360 97 88

Faks: +90 212 471 07 07

KEP Adresi: [email protected]

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol