Ürün Ara

Arama Sonucu:

KVKK Başvuru Formu

COŞKUN HAZIR GİYİM ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

  1.      Başvuru Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak mevcut olan haklarınızla ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, işbu formun birer çıktısını alarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA BELİRTİLECEK BİLGİ

1.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:43 Nurol Park J Blok, Zemin Kat, Güneşli-Bağcılar/İstanbul

Belgenin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak ve başvuru sürecine ilişkin güncelleme yapılabilecektir.

 

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ücret hususunda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesindeki yazılı hususlar saklıdır.

 

Sürece ilişkin cevaplarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki[1] tespiti, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.


  1.      Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Ad- soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Vergi Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/ İşyeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Sabit Telefon Numarası

:

 

E- posta Adresi

:

 

 

  1.     
    Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

 

 

Müşteri

 

İş ortağı

 

 

 

Diğer:………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………………………………

Konu:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar: …………………………………

 

Diğer:

………………………………………………

İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih: ……………………………………………………..

 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………..

  1.      
    Lütfen talebinize uygun ifadenin veya ifadelerin yanındaki kutucuklara işaret koyunuz.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler veya yarı otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum
 E- posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim bilgilendirme yöntemi ile yanıt verilmesini talep ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza               :

 

 

 

 

[1]Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilebilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru Formuna Ulaşmak Lütfen Tıklayınız.

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol